Sobota, 27 Luty 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego


Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnegof19.01.2021 r.

  Rumia, dnia 18.01.2021 r.

ZSP.1101.02.2021

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 18.01.2021 ROKU

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116  oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. z dnia 26 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy,
 2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom
  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów w celu udzielenia pomocy.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wraz z kompletem dokumentacji.
 5. Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych.
 6. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
 7. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 8. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
  i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 9. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 10. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii
  i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 12. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin.
 13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 14. Podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia          
  26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1320) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (na druku do pobrania na stronie załącznik nr 1);
 7. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) jest zobowiązany
  do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  

Wymiar czasu pracy: pełen (1/1)

W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę luty 2021 r.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony trzech miesięcy następnie jednego roku a po upływie wymienionego okresu na czas nie określony.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka od godziny 7.30 do godziny 15.30 lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2 do dnia 29.01.2021 r., z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w miesiącu grudniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej/powyżej* 6%.

Obowiązek informacyjny administratora, zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), znajduje się na stronie MOPS w Rumi oraz na BIP MOPS w zakładce RODO.

Rumia, dnia 18.01.2021 r.

Kalendarz wydarzeń