Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumska Karta Seniora


Rumska Karta Seniora14.07.2017 r.


RUMSKA KARTA SENIORA „Rumska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towarów i usług we współpracy z jednostkami miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Miasta Rumi. „Rumska Karta Seniora”

  1. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego
  2. Karta zawiera: imię i nazwisko, numer i datę wydania Karty osoby uprawnionej
  3. Karta ważna jest bezterminowo

Komu przysługuje „Rumska Karta Seniora”? Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Jakie uprawnienia daje Karta „Rumska Karta Seniora”? Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza towarów i usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji, który zapewnia system stałych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w tym Programie. Jak można otrzymać Kartę „Rumską Kartę Seniora”? Każdy Senior chcący uzyskać „Rumską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w  punkcie Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w zakładce – „dla mieszkańców” – „sprawy społeczne” – „seniorzy”. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Jak należy korzystać z „Rumskiej Karty Seniora”? „Rumska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.  Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Gdzie można korzystać z „Rumskiej Karty Seniora”? Senior na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Rumska Karta Seniora”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym Programu. Wykaz Partnerów, którzy udzielili zniżek jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w zakładce „dla mieszkańców” – „sprawy społeczne” – „seniorzy” – „partnerzy”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Rumską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Rumi lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.                                                                                                                    

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń