Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Uciążliwy zapach z oczyszczalni ścieków – komunikat


Uciążliwy zapach z oczyszczalni ścieków – komunikat26.04.2019 r.


Mieszkańcy okolic Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" skarżą się na wyjątkowo nieprzyjemny zapach spowodowany funkcjonowaniem obiektu. Jak informuje PEWIK, główną przyczyną uciążliwości zapachowych są najprawdopodobniej wysokie temperatury powietrza i niesprzyjający kierunek wiatrów (wschodni, północno-wschodni). Poniżej treść komunikatu spółki.

Informujemy, że wszystkie procesy technologiczne prowadzone na obiekcie, czyli oczyszczanie ścieków, odprowadzanie i zagęszczanie osadów, odwadnianie i termiczne ich przekształcanie – są prowadzone w sposób ciągły i przebiegają bez zakłóceń. Oczyszczalnia pracuje stabilnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełniając we wszystkich analizach dopuszczalne parametry jakości ścieków oczyszczonych. Obiekty będące źródłem największych uciążliwości zapachowych są zhermetyzowane, a odgazy spod hermetycznych przykryć poddawane są oczyszczeniu w biofiltrach.

Ponadto informujemy, że PEWIK prowadzi stały monitoring na sieci kanalizacyjnej w celu lokalizowania i eliminowania źródeł emisji substancji złowonnych z kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Wyjaśniamy także, że przeprowadzone w latach 2011, 2012, 2014 i 2015 badania stężenia związków charakterystycznych dla obiektów tego typu (np. siarkowodór, amoniak, merkaptany) w powietrzu w rejonie oczyszczalni są znacznie poniżej wartości dopuszczalnych określonych przepisami prawa, a odczuwalne zapachy nie są w żaden sposób szkodliwe dla zdrowia.

Przypominamy, że w 2009 roku zakończono dużą, kosztowną modernizację obiektów części ściekowej oczyszczalni. Uzyskano wysoki stopień oczyszczania ścieków, co zapewniło, między innymi, możliwość turystycznego wykorzystania plaż i kąpieliska w Mechelinkach. Dodatkowo w ostatnich latach, dla zmniejszenia uciążliwości związanych ze składowaniem popiołów ze spalania osadów ściekowych, wprowadzono system workowania tych popiołów.


Dla jasności sprawy podajemy, że część osadowa, w tym komory fermentacyjne, funkcjonują od ponad dwudziestu lat. Składają się na nią obiekty zapewniające prowadzenie następujących procesów obróbki osadów pochodzących ze ścieków z terenu całej zlewni oczyszczalni: zagęszczanie osadów, fermentacja osadów, odwadnianie osadów, suszenie osadów, spalanie osadów i składowanie popiołu. Spalarnia osadów ściekowych funkcjonuje od roku 1998, spełniając wszystkie ostre wymogi określone prawem i pozwoleniem zintegrowanym.

Uprzejmie informujemy, że nasza oczyszczalnia:

  • ściśle przestrzega wymogów wynikających z obowiązującego prawa i posiadanych, ważnych pozwoleń,
  • podlega systematycznym kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  •  przeprowadza systematycznie badania jakości wody, gruntu i powietrza w rejonie oczyszczalni, a także jakości wody w rejonie wylotu oczyszczonych ścieków, które nie wykazują przekroczeń norm,
  • spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych oraz oddziaływania na środowisko,
  •  funkcjonować będzie nadal w zgodzie z przepisami i naszym motto „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”, spełniając swoją społeczną misję.

Obecnie naszym zamiarem jest dokończenie modernizacji oczyszczalni w zakresie przeróbki osadów ściekowych, a także hermetyzacji pozostałych uciążliwych obiektów, co winno wyraźnie zmniejszyć uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia. W ostatnich latach, z uwagi na zachodzące zmiany w procesach technologicznych, w GOŚ „Dębogórze” i przeciążenie węzła przeróbki osadów ściekowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o rozpoczęła realizację inwestycji „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze”.
W roku 2018 rozstrzygnięty został przetarg na realizację i w 2019 roku rozpoczęły się prace budowlano-montażowe, które swoim zakresem obejmują między innymi:

  • przebudowę węzła stabilizacji osadów z możliwością ewentualnej rozbudowy o proces hydrolizy osadów;
  • budowę podczyszczalni wód poosadowych dla usuwania azotu w procesie Anammox dla zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed konsekwencją podwyższonych ładunków zanieczyszczeń w odciekach pochodzących z gospodarki osadowej;
  • obiekty towarzyszące (pompownia tłuszczy, odsiarczalnia biogazu itp.).
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń