Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kwalifikacja wojskowa 2023 dla mieszkańców Rumi


Kwalifikacja wojskowa 2023 dla mieszkańców Rumi12.04.2023 r.


Uwaga mężczyźni urodzeni w 2004 roku! Od 10 maja do 12 lipca 2023 r. funkcjonować będzie w Wejherowie Powiatowa Komisja Lekarska działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Osoby z Gminy Miejskiej Rumia zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w terminie 26 maja-6 czerwca 2023 r. (dzień dodatkowy dla kobiet 11 lipca 2023 r.) w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną m.nakielska@um.rumia.pl lub pod numerami telefonów 58 679 65 69 oraz 58 679 65 77.


INFORMACJA PRZEZNACZONA W SZCZEGÓLNOŚCI

dla mężczyzn urodzonych w 2004 roku 

ZOBOWIĄZANYCH DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 1. W dniach od 10 maja do 12 lipca 2023 r. funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

 

 1. Osoby, o których mowa w pkt 3, zamieszkujące na terenie Rumi zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w dniach 26 maja 2023 r. – 6 czerwca 2023 r. (dzień dodatkowy dla kobiet 11 lipca 2023 r.) w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

 

 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:
  1. urodzeni w 2004 roku,
  2. mężczyźni urodzeni w latach: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, którzy nie posiadaj określonej kategorii do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  4.  kobiety urodzone w latach 1999-2004, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944)

 

 1. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
 1. po raz pierwszy - przedstawiają:
   1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
   2. dokumenty potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
   3. wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej,
   4. dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

 1.  Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu  przed  wójtem ( burmistrzem,  prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji.
   
 2. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność wymienioną w art. 62 ust. 4  ustawy  z  dnia  11  marca  2022 r.  o  obronie  Ojczyzny,  można nie  poddawać  badaniom  lekarskim  przed  powiatową  komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę  niezdolność  lub  niepełnosprawność,  na  podstawie  którego  można  określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
   
 3. Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu są obowiązane zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, pok. 02 w godzinach pracy urzędu, tel.  (58) 679 65 69 lub pracownika Ewidencji Ludności - stanowisko nr 5, w Biurze Obsługi Mieszkańców - tel. (58) 679 65 77.

 

Istnieje możliwość zmiany terminu.

 

Uwaga!

 

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO CELEM STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA  POWYŻEJ OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ W TERMINIE I MIEJSCU OKREŚLONYM W PKT. 2    

 

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz Miasta Rumi z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Ponadto niezbędne informacje można też uzyskać drogą elektroniczną e-mail: m.nakielska@um.rumia.pl

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń