Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wybory uzupełniające na ławników sądowych – kadencja 2024-2027


Wybory uzupełniające na ławników sądowych – kadencja 2024-202704.01.2024 r.

Komunikat w sprawie przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądowych

Na podstawie art. 168 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami), w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2023 roku, ogłasza się uzupełniający nabór kandydatów na ławników do:

 • Sądu Okręgowego w Gdańsku: 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - nie dotyczy,
 • Sądu Rejonowego w Wejherowie: 2, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - nie dotyczy.

 

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 15 lutego 2024 roku.

 

Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Kto nie może zostać ławnikiem

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem).

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze z pięćdziesięciu osób wymienionych na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, jak i koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rady gmin zasięgają informacji o kandydatach na ławników od właściwych organów Policji.

Rada Miejska Rumi dokona wyboru ławników najpóźniej w terminie do końca miesiąca marca 2024 roku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7), gdzie w Biurze Obsługi Mieszkańców, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu mogą otrzymać kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi, wymaganymi dokumentami. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 roku dostarczyć do Biura Rady Miejskiej (pok. 116), mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej BIP: https://bip.rumia.pl/m,1936,lawnicy-2023-wybory-uzupelniajace.html lub w Biurze Rady Miejskiej Rumi, pod numerem telefonu 58-679-65-84.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń