Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.


Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.23.01.2023 r.

Gmina Miejska Rumia zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków słuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta Rumi, przyjętego niżej wymienioną uchwałą, a w szczególności: artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, środków dydaktycznych, tj. sprzęt muzyczny, komputer, laptop, drukarka, itp., do współpracy w ramach realizacji stypendiów szkolnych dla uczniów, zamieszkałych na terenie Rumi, w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w związku z art. 90b ust 1-3, 90c ust. 2 pkt.1, art. 90d ust. 1, 2, 4, 7 i 8, 90f pkt. 1-3, 90m ust. 1, 90n ust. 1, 2, 4, 5 i 5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2022 poz. 2230) oraz Uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Realizacja stypendiów odbywać się będzie poprzez wydanie towaru przedstawicielowi ustawowemu ucznia na podstawie imiennej listy, otrzymanej z Urzędu Miasta Rumi, Wydziału Spraw Społecznych, przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, która będzie stanowiła załącznik do zbiorczej miesięcznej faktury VAT z dokonanymi wpisami dotyczącymi poszczególnych uczniów, wysokości wykorzystanych w danym miesiącu stypendiów szkolnych, specyfikacji wydanego towaru poprzez wpisanie daty zakupu i złożenie czytelnego podpisu.

Przed wydaniem towaru przedstawiciel ustawowy ucznia, na którego przyznano świadczenie, zobowiązany jest okazać oryginał decyzji przyznającej świadczenie, na odwrocie której sprzedawca winien wpisać kwotę zakupu (cyfrowo i słownie), datę realizacji, potwierdzając pieczątką sklepu oraz czytelnym podpisem.

Podmioty zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.:

  • Osobiście do Urzędu Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia), pokój 010, w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30;
  • Pocztą elektroniczną (e-mail): m.skrzypczynska@um.rumia.pl

Warunki formalne niezbędne do zawarcia umowy z Gminą Miejską Rumia:

  • Dokument poświadczający uprawnienia do podpisywania umowy w imieniu zgłaszającego
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń