Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zatwierdzenie „Strategii OPEC 2023-2040” przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników


Zatwierdzenie „Strategii OPEC 2023-2040” przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników28.03.2023 r.


W czwartek 23 marca 2023 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Celem i głównym elementem obrad zgromadzenia było zatwierdzenie dokumentu „Strategia OPEC 2023-2040”.

Przedstawiony zgromadzeniu wspólników dokument Strategii został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą na jej posiedzeniu 27 lutego br. Zgromadzenie wspólników po zapoznaniu się ze Strategią oraz pozytywną opinią rady nadzorczej jednogłośnie zdecydowało o zatwierdzeniu Strategii, co potwierdzone zostało uchwałą zgromadzenia nr 3/III/2023 z 23 marca 2023 r.

W zgromadzeniu wspólników uczestniczyli wszyscy udziałowcy Spółki. Ze strony Gdyni w zgromadzeniu uczestniczyli: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. Wejherowo reprezentowali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Beata Rutkiewicz. Ze strony Rumi w zgromadzeniu uczestniczył burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” reprezentowany był przez zarząd KZG: Tadeusza Wiśniewskiego oraz Wojciecha Kozłowskiego. Organ nadzoru na zgromadzeniu reprezentowany był przez przewodniczącego rady nadzorczej Emila Rojka oraz zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej Bogusława Suwarę. Z uwagi na regionalny charakter Strategii w zgromadzeniu uczestniczyli również goście zaproszeni przez zarząd spółki: burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Satysfakcji z przyjęcia Strategii nie krył prezes OPEC-u Wojciech Folejewski.

Zatwierdzona „Strategia OPEC 2023-2040” staje się kluczowym dokumentem spółki, wskazującym jej kierunki dalszego, oczekiwanego rozwoju i cele do osiągnięcia, we wszelkich obszarach jej aktywności – tak technologicznej, klienckiej, ekonomicznej, jak i pracowniczej. Wypracowanie tak obszernego, wielopłaszczyznowego, ale przede wszystkim kompleksowego opracowania wymagało istotnego wysiłku i talentu zaangażowanego w te prace zespołu OPEC-u, ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Strategia stanowi zobowiązanie zarządu spółki oraz jej pracowników do podjęcia i realizacji wskazanych tam wyzwań i szeregu rozwojowych inicjatyw. Jednocześnie uzyskujemy jednoznaczne i wartościowe wsparcie ze strony samorządowych właścicieli OPEC dla zapewnienia spółce warunków umożliwiających jej strategiczny rozwój – powiedział Wojciech Folejewski.

Warto podkreślić, że zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników dokument „Strategii OPEC 2023-2040” jest swoistym drogowskazem, oczekiwaną wizją rozwoju spółki zarówno dla zarządu, jak i dla wszystkich pracowników spółki zaangażowanych w jej rozwój. Konkretne działania wynikające ze Strategii zostaną uszczegółowione i poprzedzone stosownymi dokumentami.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń