Środa, 17 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji


Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji26.05.2021 r.

Burmistrz Miasta Rumi działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały o ustanowieniu na terenie Gminy Miejskiej Rumi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały o ustanowieniu na terenie Gminy Miejskiej Rumi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu tego aktu prawnego. Projekt uchwały wraz uzasadnieniem zostanie udostępniony w dniu 2 czerwca 2021 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja”. Od tego dnia będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Rumi w Referacie Funduszy Zewnętrznych w pokoju 114, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem referatu pod numerem telefonu 58 679 66 10.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 2 czerwca do dnia 2 lipca 2021 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1. otwartego spotkania on-line z interesariuszami na platformie ZOOM w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.30. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu do 17 czerwca 2021 r., do godz. 14.00 – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do spotkania.

2. warsztatów dotyczących ujęcia w treści i wykorzystania w realizacji GPR narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. Warsztaty odbędą się w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu, do 18 czerwca 2021 r., do godz. 14.00 – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.

3. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja”) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu.

4. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce „rewitalizacja” lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia z dopiskiem „rewitalizacja” lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców.

Uwaga: Spotkanie i warsztaty dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017-2030 i projektu uchwały o ustanowieniu na terenie Gminy Miejskiej Rumi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostaną przeprowadzone łącznie – z uwagi na jedność tematyki i wzajemne powiązanie obu projektów uchwał - z działaniami w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na lata 2017-2030.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

1. z datą wpływu przed dniem 2 czerwca 2021 r. i po dniu 2 lipca 2021 r.;

2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.


Podpisano: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń