Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi


Tytuł projektu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10
oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi”

Cel projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej trzech wymienionych wyżej budynków.  

 

Całkowita wartość projektu

                    

7 549 717,93 zł

 

Dofinansowanie

                            

5 280 258,67 zł

 

Wkład własny

                               

2 269 459,26 zł  

 

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)                            Oś priorytetowa 10 ENERGIA   
 Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT

Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne

Status

Zakończony

Okres realizacji

01.08.2017- 31.10.2018 r. (Umowa z dn. 05.06.2017 r.)

 

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00 wraz ze zmianami

Okres realizacji: od 01.08.2016 do 31.10.2018

Finansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10. Energia
Działanie: 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

Całkowita wartość projektu: 7 549 717,93 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 141 971,74 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 5 280 258,67 zł

Cel głównym projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie szeregu prac ujętych w audytach energetycznych.

Przedmiotem projektu była głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Rumi:

  1. Szkoła Podstawowa nr 10
  2. Szkoła Podstawową nr 9
  3. Budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego

 

Wartość wskaźników rezultatu osiągnięte po zrealizowaniu projektu wg. świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość osiągnięta

1

szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony równoważnika CO2

443,48

2

zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/ rok

1 509 307,89

 

Wartość wskaźników produktu osiągnięte po zrealizowaniu projektu

Lp.

Nazwa wskaźnika

 

Jednostka miary

Wartość osiągnięta

1

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

 

Szt.

3

 

Projekt pn. "Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00) wraz ze zmianami.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń