Wtorek, 03 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Węzły Integracyjne (RPO WP)


„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”

 

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 wraz ze zmianami

Okres realizacji: od 01.03.2018 – 31.12.2022

Finansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 09. Mobilność
Działanie: 09.01. Transport miejski
Poddziałanie: 09.01.01. Transport miejski – mechanizm ZIT

Całkowita wartość projektu: 91 543 580,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 60 779 319,50 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 971 948,70 zł

Cel głównym projektu: poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportu zbiorowego oraz zwiększenie transportowej dostępności w dotychczasowym i planowanym układzie drogowym.

Przedmiotem projektu jest budowa 2 węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi. Poprzez integrację podsystemów transportu zbiorowego, indywidualnego oraz rowerowego, przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w regionie, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 z sektora transportu. Połączenie dwóch części miasta pozwoli na usprawnienie transportu zbiorowego i skrócenie czasu przejazdu pojazdów, uruchomione zostaną nowe połączenia transportu zbiorowego, indywidualnego oraz dla osób niezmotoryzowanych.

Wskaźniki produktu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Szt.

2

2

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”

Szt.

4

 

Wskaźniki rezultatu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1

Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem

osoby/rok

8 145 535,00


Projekt pn. Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 ze zm.).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń