Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej

 

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, oznaczona jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, zapisana w KW GD1W/00010201/9, obręb 5.

Działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 009.U,P,KS  co oznacza, że są to tereny przemysłu, tereny składowe, usługi i obsługa komunikacji samochodowej (stacje paliw, stacje obsługi samochodów, myjnie itp.). Dopuszcza się stosowanie funkcji powyższych zamiennie. Funkcja istniejąca, dopuszczalna do zachowania: funkcja rolnicza z zakazem budowy budynków siedliskowych. Działka jest zmeliorowana.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00010201/9 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 540.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 54.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 5.400,00 zł.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku
o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 106.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.
Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 43 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016 r., poz. 1061 j.t.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o nieruchomości uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

 

Rumia, 2016.10.11