Zawiadomienie dla spadkobierców

Burmistrz Miasta Rumi stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim, iż Gmina Miejska Rumia, zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 153/3 o pow. 16 m², nr 153/4 o pow. 1 m²,  nr 153/5 o pow. 209 m², obr. 18 położoną w Rumi przy ul. Marynarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.

Informuję, że na podstawie art. 136 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot przedmiotowej nieruchomości lub jej części. W tym celu należy złożyć wniosek do Starosty Wejherowskiego w Wejherowie ul. 3 Maja 4.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca będzie zobowiązany zwrócić Gminie Miejskiej Rumia kwotę zwaloryzowanego odszkodowania za grunt przejęty na rzecz Gminy Miejskiej Rumia.

W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Rumia, dnia 5.02.2019 r.